Algemene voorwaarden 2019

Van Paraglidingschool Inferno bv Plesmanweg 15 7602 PD Almelo, Nederland

van Paragliding Inferno B.V. (KvK 08116478)

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Paragliding Inferno B.V. (“Inferno”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Inferno en de Klant.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Inferno zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. De afwijking die Inferno uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, heeft enkel betrekking op de overeenkomst waarvoor Inferno de afwijking aanvaardt.

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Inferno en de Klant komt tot stand op het moment dat Inferno de inschrijving respectievelijk bestelling van de Klant op de website van Inferno (www.paraglidingschool.nl) schriftelijk (waaronder e-mail) aanvaardt.

2.2 Indien de Klant uitrusting huurt, begint de huurperiode op het moment dat Klant de uitrusting van Inferno verkrijgt en eindigt de huurperiode na afloop van de overeengekomen huurtermijn.

 1. Herroepingsrecht

3.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, nadat Inferno de overeenkomst heeft bevestigd, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. In het geval van koop van goederen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de gekochte goederen fysiek in bezit krijgt.

3.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Inferno via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, dat als Bijlage 1 bij deze voorwaarden is opgenomen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3.3 Indien de overeenkomst tijdig wordt herroepen, ontvangt de Klant reeds gedane betalingen, exclusief eventuele verzendkosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Inferno op de hoogte is gesteld van de herroeping van Inferno terug. Voor de terugbetaling zullen de Klant geen kosten in rekening worden gebracht. Indien de Klant goederen heeft gekocht, staat het Inferno vrij de terugbetaling pas door te voeren als zij de goederen ongebruikt en in goede orde heeft terugontvangen. De goederen dienen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de herroeping aan Inferno is medegedeeld, aan Inferno terug te worden gezonden. Retourzending van goederen dient aangetekend te geschieden met gebruikmaking van DHL, DPD, PostNL, dan wel een daarmee kwalitatief vergelijkbare verzendorganisatie en komen voor rekening van de Klant.

 1. Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen, zoals vermeld op de website van Inferno, zijn, indien niet anders aangegeven, inclusief BTW en exclusief transportkosten. Inferno behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien dit door marktomstandigheden noodzakelijk wordt. De Klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst de ontbinden. Zodra de overeenkomst door Inferno is bevestigd, verstrekt Inferno aan de Klant een factuur.

4.2 Betaling van het volledige factuurbedrag voor het volgen van een cursus of het huren van goederen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval uiterlijk vóór begin van de cursus. Betaling van gekochte producten dient uiterlijk te geschieden bij aflevering van de gekochte producten.

4.3 Voor het geval een cursus korter dan vier weken voor aanvang van de cursus wordt geboekt, dient de Klant het volledige factuurbedrag onverwijld te betalen.

4.4 Indien de Klant het factuurbedrag voor het volgen van een cursus niet tijdig voldoet, behoudt Inferno zich het recht voor de Klant niet toe te laten tot de cursus. In dat geval blijft het factuurbedrag wel verschuldigd. Indien de Klant enig factuurbedrag niet tijdig voldoet, zal Inferno de wettelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten bij de Klant in rekening brengen.

4.5 Indien de Klant, om welke reden dan ook, een cursus afbreekt of besluit niet langer deel te nemen aan de cursus, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

4.6 Alle door Inferno verkochte goederen blijven het eigendom van Inferno totdat de Klant het volledige factuurbedrag heeft voldaan.

 1. Annulering

5.1 De Klant kan een geboekte cursus uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus door een schriftelijke kennisgeving aan Inferno (waaronder e-mail) annuleren. Bij annulering wordt € 100,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij een annulering minder dan vier weken voor aanvang van de cursus is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien de Klant een cursus tijdig annuleert zal Inferno eveneens een eventuele huurovereenkomst annuleren.

5.2 Inferno behoudt zich het recht voor een cursus bij onvoldoende aanmeldingen en/of slechte weersomstandigheden te annuleren. Inferno zal een annulering zo spoedig mogelijk aan de Klant mededelen. Indien Inferno een cursus annuleert, zal Inferno proberen de Klant naar een andere cursus te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de Klant een tegoedbon ter waarde van het door hem betaalde bedrag. De tegoedbon is drie jaar geldig en kan naar eigen keuze van de Klant worden besteed bij Inferno.

 1. Risico Paragliding/Verzekering

6.1 De Klant is zich ervan bewust dat paragliding tot de risicosporten behoort en ondanks het in acht nemen van gepaste zorgvuldigheidsmaatregelen en ideale weersomstandigheden tot ernstige ongevallen kan leiden met zelfs de dood als gevolg. Deelname aan een cursus geschiedt op eigen risico van de Klant.

6.2 Deelname aan cursussen door personen jonger dan 14 jaar is niet toegestaan. Deelname is eveneens niet toegestaan voor personen lichter dan 45 kilogram. Het gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen en medicijnen is niet toegestaan voorafgaand aan en tijdens de deelname aan een cursus.

6.3 Voor paragliding is een goede gezondheid vereist. De Klant is verplicht voor de aanvang van de cursus een medische verklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Deze medische verklaring wordt aangehecht aan het logboek. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de medische verklaring.

6.4 Inferno heeft geen verzekering voor schade door letsel of dood van de Klant. Deelname aan een cursus is uitgesloten indien de Klant voorafgaand aan de cursus geen (reis)verzekering heeft afgesloten die het risico van (letsel)schade, veroorzaakt door paragliding, (voldoende) dekt.

6.5 De Klant is tijdens het volgen van een cursus door Inferno W.A. verzekerd voor schade die de Klant toebrengt aan een derde tot een bedrag van maximaal € 1.135.000,00 per gebeurtenis, waarbij een eigen risico geldt van € 150,00 per gebeurtenis, welke voor rekening komt van de veroorzaker van de schade. De Klant kan de bij Inferno gehuurde uitrusting verzekeren tegen diefstal, verlies of beschadiging.

Maakt de Klant hiervan geen gebruik, dan is hij volledig aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van de gehuurde uitrusting.

6.6 De Klant zal zich tijdens het uitoefenen van de paragliding activiteiten zo gedragen dat hij op geen enkele wijze gevaar oplevert voor andere personen.

 1. Klachten

7.1 Gebreken aan de door Inferno verkochte goederen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt, schriftelijk (waaronder e-mail) bij Inferno te worden gemeld. Inferno zal in de gelegenheid dienen te worden gesteld om de gebreken te onderzoeken.

7.2 Indien het gekochte gebrekkig is en Inferno hiervoor aansprakelijk is, zal Inferno naar eigen keuze het gekochte repareren of vervangen. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal Inferno het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten binnen 30 dagen aan de Klant retourneren.

7.3 Herstel of vervanging is niet mogelijk indien het verkochte bij de Klant een bewerking heeft ondergaan of onherstelbaar vuil is geworden.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Het deelnemen aan een cursus en het gebruik van de door Inferno verkochte producten geschiedt op eigen risico van de Klant.

8.2 Inferno, haar medewerkers en hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (zaak)schade of lichamelijk letsel respectievelijk dood van de Klant, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van het leidinggevend personeel van Inferno.

8.3 Inferno is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan gederfde inkomsten, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, medische kosten of ziekentransport. De aansprakelijkheid van Inferno is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Klant voor een cursus heeft betaald c.q. de aankoopprijs van het product.

8.4 De Klant vrijwaart Inferno voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Inferno jegens derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Klant zal de schade van Inferno vergoeden, waaronder alle gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

9. Eisen aan eigen vlieguitrusting

9.1 Scherm

– Het scherm moet voor jouw niveau geschikt zijn en de juiste maat hebben. Tijdens onze cursussen worden schermen tot en met klasse C toegelaten.
– Tijdens de opleiding tot en met brevet 2 worden worden in overleg schermen in de klasse A-B toegelaten.
– Het scherm moet zijn type goedgekeurd volgens de LTF en/of de EN, maximaal tot en met klasse C en voor brevet 2 klasse A-B.
– Op het scherm moet staan tot welke klasse het scherm behoort.
– Het scherm dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
– In de cursus worden géén schermen toegelaten die ouder zijn dan 4 jaar.
– Het scherm moet als deze ouder is als 2 jaar, door een erkende instantie gekeurd zijn. Deze keuring mag niet langer dan 2 jaar geleden gedaan zijn.

Erkende keuringsinstanties zijn:
– De fabrikant van het betreffende scherm.
– Een door de betreffende fabrikant gemachtigde keuringsinstantie.
– Instantie die de typegoedkeuring heeft afgegeven, bijvoorbeeld het DHV of EN.

9.2 Harnas

– Het harnas moet voor jouw niveau geschikt zijn en de juiste maat hebben.
– Het harnas moet voldoen zijn type goedgekeurd volgens het DHV en/of de EN.
– Op het harnas dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te zijn aangebracht.
– Het harnas dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

9.3 Reserve

– De reserve moet voor jouw startgewicht geschikt zijn.
– De reserve moet voldoen zijn type goedgekeurd volgens het DHV en/of de EN.
– Op de reserve dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te zijn aangebracht.
– De reserve dient onderhouden te zijn volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
– De reserve mag niet ouder zijn dan de door de fabrikant gestelde termijn.
– De reserve moet binnen de door de fabrikant gestelde termijn opnieuw gelucht en gevouwen zijn.

9.4 Helm

– Tijdens de cursus moet de helm moet een EN-966 type goedkeuring hebben.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen Inferno en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en tussen Inferno en de Klant gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.

Bijlage 1
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Paragliding Inferno B.V., Plesmanweg 15, 7602 PD Almelo, info@paraglidingschool.nl
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: